Posib Headphones
Posib Security
Posib Costs

­    A Warm Welcome to You

We specialise in verbatim transcripts of audio and visual recordings. We are known for the quality and accuracy of our transcripts of PACE and ABE police interviews, covert recordings, inquests, focus groups, meetings and telephone conferences.

We are also translators and can organise translation into and out of most languages, including Welsh of course.

Posib has been transcribing and translating for over twenty years and clients benefit from our wealth of knowledge and experience.

We have a passion for our work and want to work with you to strive for the best possible outcome at all times.

Whether transcribing or translating for you, the service you get from Posib is straightforward, easy to use, friendly and confidential.

  Croeso Cynnes i Chi

Ein harbenigaeth yw trawsgrifiadau air am air o recordiadau clywedol a gweledol. Rydym yn hysbys am ansawdd a chywirdeb ein trawsgrifiadau o gyfweliadau PACE ac ABE yr heddlu, recordiadau dirgel, cwestau, grwpiau canolbwyntio, cyfarfodydd a chynadleddau dros y ffôn.

Rydym hefyd yn gyfieithwyr a gallwn drefnu cyfieithiad rhwng y rhan fwyaf o ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg wrth gwrs.

Mae Posib wedi bod yn trawsgrifio a chyfieithu ers dros ugain mlynedd ac mae cleientiaid yn elwa ar ein cyfoeth o wybodaeth a phrofiad.

Rydym yn frwd ynghylch ein gwaith ac eisiau gweithio gyda chi i ymdrechu dros y canlyniad gorau oll bob amser.

Pa un ai ydym yn trawsgrifio neu’n cyfieithu i chi, mae’r gwasanaeth a gewch gan Posib yn rhwydd, hawdd ei ddefnyddio, cyfeillgar a chydgyfrinachol.

Cofiwch sgrolio i lawr i weld beth allwn ni wneud drosoch chi

Ein Gwasanaethau

Trawsgrifio Cyfreithiol

Cysylltwch:

ffoniwch ni:  01352 757273

anfonwch e-bost atom:  enquiries@posib.co.uk

Trawsgrifiadau air am air o recordiadau clywedol a gweledol

 • Cyfweliadau’r heddlu – PACE ac ABE
 • Recordiadau dirgel
 • Datganiadau tystion
 • Cynadleddau dros y ffôn
 • Gwrandawiadau a chwestau

Rydym yn ymwybodol iawn fod modd i’r geiriau mewn trawsgrifiad yn effeithio ar fywydau pobl. Gwyddom fod sylw i fanylion a chywirdeb yn hanfodol, fel y mae cyflymder. Mae ein blynyddoedd o brofiad a gwybodaeth arbenigol yn golygu ein bod yn gwybod sut i ofalu am eich buddiannau. Buom yn ymdrin â data sensitif ers dros ugain mlynedd ac rydym yn deall effaith oedi ar bobl, yn enwedig ar blant.

Hogwyd ein sgiliau ar drawsgrifiadau llys, ar ôl gweithio gyda’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar achosion di-rif am fwy nag un mlynedd ar ddeg. Erbyn hyn rydym yn troi ein dwylo at y deunydd ategol sydd ei angen ar gyfer achosion llys. Wrth wneud hynny, byddwn yn trin y wybodaeth fwyaf sensitif yn y ffordd fwyaf diogel, a dystiwyd gennym gyda’n hachrediad Hanfodion Seiber, cynllun achredu diogelwch data’r Llywodraeth.

Trawsgrifiadau Rhyngrwyd

Cysylltwch:

ffoniwch ni:  01352 757273

anfonwch e-bost atom:  enquiries@posib.co.uk

Trawsgrifiadau wrth fesur o recordiadau clywedol a gweledol

 • Isdeitlau
 • Gweminarau
 • Podlediadau
 • Blogiau

Nid yw bob amser yn hawdd i bobl wrando yn ogystal â gwylio fideo ac fe all negeseuon marchnata hanfodol fynd ar goll. Os ydych yn cynnig trawsgrifiad, mae modd darllen y geiriau hollbwysig a hyd yn oed eu lawrlwytho at eto.

Fe all trawsgrifiadau fod yn hynod werthfawr mewn tair prif ffordd o’u defnyddio ochr yn ochr â fideos:

 1. Gwell mynegeio cynnwys gan Google ac YouTube. Nid yw Google ac YouTube yn dda iawn am ‘ddarllen’ delweddau ac, felly, mae angen testun i osgoi problemau wrth drefnu cynnwys fideo mewn chwiliadau. Fe all trawsgrifiad o’r geiriau ar fideo wneud gwahaniaeth mawr pan ddaw’n amser mynegeio cynnwys ac mae’n gwneud SEO gymaint â hynny’n fwy effeithlon.
 1. Cipio sylw a’i gadw. Mae gwylio fideo’n rhyfeddol ond mae gwybod beth yw’r geiriau y tu ôl i’r delweddau’n well fyth. Dyna sail y neges farchnata. Mae trawsgrifiad yn ei gwneud yn haws cysylltu â’ch cynulleidfa a thynnu eu sylw at yr hyn sydd gennych i’w ddweud. Bydd pobl yn hoffi teimlo bod eu hanghenion yn cael eu hystyried. Fe all trawsgrifiad, y gallant ei lawrlwytho a’i darllen rywbryd eto, yn ychwanegu’r cyffyrddiad personol hwnnw sy’n brin ar wefannau’n aml.
 1. Cynnwys pawb. Nid pawb sy’n gallu clywed yn dda iawn ac ni all rhai pobl glywed o gwbl. Fe all eraill fod yn gweithio mewn mannau swnllyd. Bydd rhai’n gorfod diffodd y sain oherwydd ble maent. Caiff cyfleoedd marchnata eu colli’n aml oherwydd dim mwy na diffyg trawsgrifiad. Mae modd datrys rhwystrau iaith hyd yn oed gyda thrawsgrifiad oherwydd bod modd ei gyfieithu wedyn. Mae mwy a mwy o weithwyr marchnata proffesiynol yn troi at drawsgrifiadau. Mae trawsgrifiad yn chwalu rhwystrau ac yn agor cynulleidfaoedd newydd. Cynwysoldeb yw popeth.

Cyfieithu

Cysylltwch:

ffoniwch ni:  01352 757273

anfonwch e-bost atom:  enquiries@posib.co.uk

Cymraeg

Sefydlwyd Posib ar grefft cyfieithu ac yna ymledodd i gynnwys crefft trawsgrifio. Mae’n rhwydd dros ben comisiynu cyfieithiad:

 • Defnyddiwch ein porth i’r we i lanlwytho’r ffeil i’w chyfieithu.
 • Yna byddwn yn rhoi pris i chi am y gwaith, ar sail nifer y geiriau.
 • Byddwn yn cytuno ar derfyn amser gyda chi ac yn dechrau’r gwaith.
 • Yna bydd y cyfieithiad yn mynd drwy broses rheoli ansawdd.
 • Daw’r ddogfen yn ôl atoch yn barod i’w defnyddio.
 • Os bydd y dylunydd wedi gwneud y cysodi, anfonwch y ddogfen yn ôl atom i’w phrawfddarllen eto – dim ond i sicrhau fod popeth yn iawn cyn ei chyhoeddi.
 • Gallwn ofyn i chi am flaendal cyn dechrau’r gwaith, oni bai fod gennych gyfrif gyda ni. Cofiwch gysylltu â ni os ydych eisiau telerau credyd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y broses hon, rhowch alwad i ni ar 01352 757273 neu e-bostio ymholiadau@posib.co.uk

Ieithoedd eraill

Rydym yn rhwydweithio gyda chyfieithwyr sy’n arbenigo mewn pob math o wyddorau ac ieithoedd gwahanol.

Yn ystod yr ugain mlynedd aeth heibio, rydym wedi cael cyfieithiadau mewn amrywiaeth o ieithoedd, o Bortiwgaleg Brasil i Georgeg.

Nid ydym yn esgus bod yn rhywbeth nad ydym. Rydym yn arbenigo yn y Gymraeg ac, yn aml iawn, mae’n gwneud synnwyr i ni fod yn ‘drefnydd partneriaethau’. Yna gallwch ddelio’n uniongyrchol â’r cyfieithwyr dan sylw. Os ydych eisiau gwybod ychydig mwy, yna cofiwch ddweud wrthym.

Prawfddarllen

Cysylltwch:

ffoniwch ni:  01352 757273

anfonwch e-bost atom:  enquiries@posib.co.uk

Dau lygad ychwanegol

Gwefannau, blogiau, deunydd hysbysebu, ffeiliau pdf, deunydd hysbysebu – beth bynnag yr ydych yn ei gyhoeddi, mae prawfddarllen yn hanfodol. Bydd camgymeriadau’n digwydd oherwydd ein bod i gyd yn bobl feidrol. Mae bob amser yn syniad da cael dau lygaid arall i daro golwg dros eich gwaith.

Edrychwch ar bethau a wnaethom a sut mae pobl yn ein hystyried

posib testimonials
Diolch yn fawr, Christine, rwyt ti’n seren!

Gofynnodd awdurdod lleol am drawsgrifiad o dystiolaeth yr heddlu ar frys. Cafodd y cleient wybod beth oedd yn digwydd bob cam o’r ffordd ac fe’i plesiwyd yn fawr gyda safon ein gwasanaeth a pha mor gyflym y cafodd y gwaith yn ôl.

Fe all yr alwad hon gael ei recordio at ddibenion hyfforddi ac arolygu

Yn yr achos hwn fe drodd yr arolygu’n weithrediad Safonau Masnachu cyfunol. Cawsom ein comisiynu i drawsgrifio recordiadau o alwadau ffôn. Defnyddiwyd ein trawsgrifiadau fel tystiolaeth i erlyn yn llwyddiannus cwmni twyllodrus oedd wedi bod yn “hwrjo” ar bobl oedd yn agored i niwed.

Y Frenhines ar gais Comisiynydd y Gymraeg v Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol [2014] EWHC 488 (Gweinyddu)

Cawsom ein comisiynu i gynhyrchu’r trawsgrifiad o’r prawf cyfan, a ddaeth ger bron Meistr Ustus Hickinbottom a’i Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman yn yr Uchel Lys Cyfiawnder yn Llundain. Gwrandawyd y prawf drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac, felly, daeth ein sgiliau dwyieithrwydd arbenigol i’r amlwg yn yr achos hwn oedd yn torri tir newydd. Roedd CBC wedi penderfynu peidio â pharhau gyda chyhoeddi dwyieithog, gan anwybyddu anghenion ieithyddol Cymru a’i phobl. Aeth yr achos yn eu herbyn ac fe blesiwyd Comisiynydd y Gymraeg yn fawr gyda’n gwaith.

Defnyddio celfyddyd yn gymorth i ddeall newid arfordirol yng Nghymru – Adroddiad ymchwil forol gan yr Athro Robin McInnes a Sarah Benstead, ISBN: 978-1-906410-42-

Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn ar ran Ystâd y Goron a ni oedd yn gyfrifol nid yn unig am ei gyfieithu ond hefyd am brawfddarllen y ffeiliau pdf dwyieithog terfynol. Roedd yn brosiect diddorol iawn lle’r oedd sylw i fanylion yn hollbwysig. Cawsom ddysgu gymaint ynghylch sut mae modd defnyddio celfyddyd i ddilyn newid amgylcheddol a sut mae morlin Cymru wedi newid drwy’r canrifoedd.

Cofiwch ddiolch i Posib am ansawdd rhagorol y trawsgrifiad nad oedd angen fawr ddim newidiadau.
a
Nid yw dyfarniad yn ddim gwell na’r trawsgrifydd sy’n rhoi’r geiriau mewn strwythur eglur. Rydych chi’n drawsgrifydd rhagorol.

Mae’r sylwadau hyn gan aelodau’r farnwriaeth yn tystio i gywirdeb trawsgrifiadau a gynhyrchwyd gan Posib. Caiff ein holl waith yr un ymroddiad, gan elwa ein holl gleientiaid i’r un graddau.

Mae … wedi dweud wrthyf eich bod wedi gorffen cyfieithu / prawfddarllen ein gwefan newydd. Diolch yn fawr oddi wrthym i gyd yn Nhîm y We.

Rhoddodd un o awdurdodau lleol Cymru’r gwaith o brawfddarllen ei wefan gyfan i ni. Roedd hyn yn golygu sylwi ar newidiadau a wnaed i’r testun Saesneg ond na wnaed i’r testun Cymraeg, fel ein bod yn gorfod darllen pob gair yn y ddwy iaith. Rhaid oedd cyfieithu’r testun Saesneg newydd cyn mewnosod y testun Cymraeg newydd hwnnw’n gywir yn yr erthygl Gymraeg gyfatebol. Addaswyd unrhyw destun Cymraeg a osodwyd yn anghywir, gan warchod cyfanrwydd y dylunio dwyieithog. Defnyddiwyd system CMS y Cyngor gennym i weithio yng nghefn y wefan tra’r oedd yn fyw. Roedd hwn yn gyfrifoldeb enfawr ac yn cynnwys dros 4,000 o dudalennau. Cymrodd y prosiect amryw fisoedd gan ofyn cydweithio rhagorol gyda’r cleient. Llwyddwyd i droi gwaith a allai fod wedi bod yn anodd iawn yn ddarn rhwydd o waith heb ormod o bwysau a phlesiwyd ein cleient yn fawr.

Awgrym neu ddau

Os ydych yn ceisio gwerthu i Gymru neu ond eisiau cyflwyno eich neges, bydd defnyddio’r Gymraeg yn rhoi mantais i chi.

Dylid dylunio a chyflwyno deunydd dwyieithog gyda chydraddoldeb mewn golwg. Mae ein cleientiaid wedi osgoi llawer o faglau trwy weithio gyda ni ar syniad o’r cychwyn cyntaf. Cofiwch fod angen llawer o eiriau mewn un iaith i gyfleu neges sydd ond angen gair neu ddau yn yr iaith arall. Mae’n ddefnyddiol gwybod hynny wrth ystyried faint o le fydd ei angen mewn cyhoeddiad dwyieithog!

Byddwch yn ofalus wrth gyfieithu logos a sloganau.

Fe all y rhain beri cryn benbleth, fel y gall Google Translate. Mae tafodieithoedd y Gogledd a’r De hefyd yn gallu peri dryswch, yn enwedig pan fo modd camddehongli “taw” fel “cau dy geg” yn hytrach na “mawredd mawr”! Mae acenion yn bethau rhyfedd hefyd, ac nid bob amser y math llafar. Fe all yr acen grom neu’r to bach syml wneud cryn wahaniaeth rhwng ffôn a ffon – sicrhewch eich bod yn defnyddio’r un cywir! Dyna i chi briod-ddulliau hefyd sy’n gallu peri hwyl – cofiwch ei bod yn glawio cathod a chŵn yn Lloegr ond hen wragedd a ffyn yng Nghymru!

Felly, beth am grefft trawsgrifio?

Yn gyntaf oll, nid clywdeipio safonol yw trawsgrifio o gwbl. Mae sgiliau sillafu, gramadeg ac atalnodi rhagorol yn hanfodol. Ond mae’n fwy na hynny. Mae ein trawsgrifwyr yn deall sut i osod iaith air am air er mwyn iddi fod yn hawdd ei deall a rhwydd ei chwilio. Maent yn arbenigo mewn gwneud trawsgrifiadau’n anhysbys pan fo angen, fel bod gwybodaeth am bobl a phlant sy’n agored i niwed yn aros yn gydgyfrinachol. Maent yn weithwyr caled iawn hefyd. Mae’n cymryd pedair i bum awr i drawsgrifio un awr o sain, ac yna mae’r prawfddarllen i’w wneud wedyn.

Trwy allanoli i Posib, rydych yn osgoi defnyddio amser eich staff gwerthfawr. Rydych hefyd yn osgoi holl argostau cyflogaeth uniongyrchol. Pam dalu i greu cynnwys ysgrifenedig newydd? Defnyddiwch ni i gymryd cynnwys sy’n bodoli eisoes fel geiriau llafar a’i drawsffurfio’n destun. Rydym yn cynnig ateb cost-effeithiol i chi ac i’ch cleientiaid hefyd. Nid oes angen i chi ysgrifennu cynnwys newydd a bydd unrhyw sylwadau o’r frest a allai gael eu methu fel arall yn cael eu dal hefyd.

Faint o amser mae’n ei gymryd i gynhyrchu trawsgrifiad?

• 1 awr o gyfrwng recordio = 4/5 awr o drawsgrifio cyson

Amserau dychwelyd:

• 48 awr os bydd gofyn trwy ein Gwasanaeth Ar Frys

• 15 diwrnod gwaith fel arfer

• Cyflymach fyth os bydd arnoch angen eich trawsgrifiad ar frys

Posib Tips

Diogelwch

Posib Security - Cyber Essentials Certificate

Mae Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) yn gwella eich hawliau. Mae Posib yn croesawu dyfodiad RhDDC oherwydd eu bod yn gwella deddfwriaeth gwarchod data ac yn rhoi hawl diamod i unigolion reoli sut gaiff eu data eu casglu a’u defnyddio. Mae Deddf Gwarchod Data a’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (RhPCE) yn rhoi hawliau preifatrwydd penodol i chi mewn cysylltiad â chyfathrebu electronig. I gael rhagor o wybodaeth am warchod data, ymwelwch â https://ico.org.uk/

Cael gwybod mwy am Ddiogelwch yn Posib, gan gynnwys ein cyflawniad Hanfodion Seiber, Diogelu Data, a mwy…


Posib - Get in Touch