Astudiadethau Achos

Edrychwch ar bethau a wnaethom a sut mae pobl yn ein hystyried:

“Diolch yn fawr, Christine, rwyt ti’n seren!”

Gofynnodd awdurdod lleol am drawsgrifiad o dystiolaeth yr heddlu ar frys. Cafodd y cleient wybod beth oedd yn digwydd bob cam o’r ffordd ac fe’i plesiwyd yn fawr gyda safon ein gwasanaeth a pha mor gyflym y cafodd y gwaith yn ôl.


“Fe all yr alwad hon gael ei recordio at ddibenion hyfforddi ac arolygu”

Yn yr achos hwn fe drodd yr arolygu’n weithrediad Safonau Masnachu cyfunol. Cawsom ein comisiynu i drawsgrifio recordiadau o alwadau ffôn. Defnyddiwyd ein trawsgrifiadau fel tystiolaeth i erlyn yn llwyddiannus cwmni twyllodrus oedd wedi bod yn “hwrjo” ar bobl oedd yn agored i niwed.


“Y Frenhines ar gais Comisiynydd y Gymraeg v Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol [2014] EWHC 488 (Gweinyddu)”

Cawsom ein comisiynu i gynhyrchu’r trawsgrifiad o’r prawf cyfan, a ddaeth ger bron Meistr Ustus Hickinbottom a’i Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman yn yr Uchel Lys Cyfiawnder yn Llundain. Gwrandawyd y prawf drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac, felly, daeth ein sgiliau dwyieithrwydd arbenigol i’r amlwg yn yr achos hwn oedd yn torri tir newydd. Roedd CBC wedi penderfynu peidio â pharhau gyda chyhoeddi dwyieithog, gan anwybyddu anghenion ieithyddol Cymru a’i phobl. Aeth yr achos yn eu herbyn ac fe blesiwyd Comisiynydd y Gymraeg yn fawr gyda’n gwaith.


Defnyddio celfyddyd yn gymorth i ddeall newid arfordirol yng Nghymru – Adroddiad ymchwil forol gan yr Athro Robin McInnes a Sarah Benstead, ISBN: 978-1-906410-42-1

Cyhoeddwyd yr adroddiad hwn ar ran Ystâd y Goron a ni oedd yn gyfrifol nid yn unig am ei gyfieithu ond hefyd am brawfddarllen y ffeiliau pdf dwyieithog terfynol. Roedd yn brosiect diddorol iawn lle’r oedd sylw i fanylion yn hollbwysig. Cawsom ddysgu gymaint ynghylch sut mae modd defnyddio celfyddyd i ddilyn newid amgylcheddol a sut mae morlin Cymru wedi newid drwy’r canrifoedd.


Cofiwch ddiolch i Posib am ansawdd rhagorol y trawsgrifiad nad oedd angen fawr ddim newidiadau.

a

“Nid yw dyfarniad yn ddim gwell na’r trawsgrifydd sy’n rhoi’r geiriau mewn strwythur eglur. Rydych chi’n drawsgrifydd rhagorol.”

Mae’r sylwadau hyn gan aelodau’r farnwriaeth yn tystio i gywirdeb trawsgrifiadau a gynhyrchwyd gan Posib. Caiff ein holl waith yr un ymroddiad, gan elwa ein holl gleientiaid i’r un graddau..


“Mae … wedi dweud wrthyf eich bod wedi gorffen cyfieithu / prawfddarllen ein gwefan newydd. Diolch yn fawr oddi wrthym i gyd yn Nhîm y We

Rhoddodd un o awdurdodau lleol Cymru’r gwaith o brawfddarllen ei wefan gyfan i ni. Roedd hyn yn golygu sylwi ar newidiadau a wnaed i’r testun Saesneg ond na wnaed i’r testun Cymraeg, fel ein bod yn gorfod darllen pob gair yn y ddwy iaith. Rhaid oedd cyfieithu’r testun Saesneg newydd cyn mewnosod y testun Cymraeg newydd hwnnw’n gywir yn yr erthygl Gymraeg gyfatebol. Addaswyd unrhyw destun Cymraeg a osodwyd yn anghywir, gan warchod cyfanrwydd y dylunio dwyieithog. Defnyddiwyd system CMS y Cyngor gennym i weithio yng nghefn y wefan tra’r oedd yn fyw. Roedd hwn yn gyfrifoldeb enfawr ac yn cynnwys dros 4,000 o dudalennau. Cymrodd y prosiect amryw fisoedd gan ofyn cydweithio rhagorol gyda’r cleient. Llwyddwyd i droi gwaith a allai fod wedi bod yn anodd iawn yn ddarn rhwydd o waith heb ormod o bwysau a phlesiwyd ein cleient yn fawr..