Posib Tips

Awgrym neu ddau

Os ydych yn ceisio gwerthu i Gymru neu ond eisiau cyflwyno eich neges, bydd defnyddio’r Gymraeg yn rhoi mantais i chi. Dylid dylunio a chyflwyno deunydd dwyieithog gyda chydraddoldeb mewn golwg. Mae ein cleientiaid wedi osgoi llawer o faglau trwy weithio gyda ni ar syniad o’r cychwyn cyntaf. Cofiwch fod angen llawer o eiriau mewn un iaith i gyfleu neges sydd ond angen gair neu ddau yn yr iaith arall. Mae’n ddefnyddiol gwybod hynny wrth ystyried faint o le fydd ei angen mewn cyhoeddiad dwyieithog!

 

Byddwch yn ofalus wrth gyfieithu logos a sloganau. Fe all y rhain beri cryn benbleth, fel y gall Google Translate. Mae tafodieithoedd y Gogledd a’r De hefyd yn gallu peri dryswch, yn enwedig pan fo modd camddehongli “taw” fel “cau dy geg” yn hytrach na “mawredd mawr”! Mae acenion yn bethau rhyfedd hefyd, ac nid bob amser y math llafar. Fe all yr acen grom neu’r to bach syml wneud cryn wahaniaeth rhwng ffôn a ffon – sicrhewch eich bod yn defnyddio’r un cywir! Dyna i chi briod-ddulliau hefyd sy’n gallu peri hwyl – cofiwch ei bod yn glawio cathod a chŵn yn Lloegr ond hen wragedd a ffyn yng Nghymru!

 

Felly, beth am grefft trawsgrifio? Yn gyntaf oll, nid clywdeipio safonol yw trawsgrifio o gwbl. Mae sgiliau sillafu, gramadeg ac atalnodi rhagorol yn hanfodol. Ond mae’n fwy na hynny. Mae ein trawsgrifwyr yn deall sut i osod iaith air am air er mwyn iddi fod yn hawdd ei deall a rhwydd ei chwilio. Maent yn arbenigo mewn gwneud trawsgrifiadau’n anhysbys pan fo angen, fel bod gwybodaeth am bobl a phlant sy’n agored i niwed yn aros yn gydgyfrinachol. Maent yn weithwyr caled iawn hefyd. Mae’n cymryd pedair i bum awr i drawsgrifio un awr o sain, ac yna mae’r prawfddarllen i’w wneud wedyn.

Trwy allanoli i Posib, rydych yn osgoi defnyddio amser eich staff gwerthfawr. Rydych hefyd yn osgoi holl argostau cyflogaeth uniongyrchol. Pam dalu i greu cynnwys ysgrifenedig newydd? Defnyddiwch ni i gymryd cynnwys sy’n bodoli eisoes fel geiriau llafar a’i drawsffurfio’n destun. Rydym yn cynnig ateb cost-effeithiol i chi ac i’ch cleientiaid hefyd. Nid oes angen i chi ysgrifennu cynnwys newydd a bydd unrhyw sylwadau o’r frest a allai gael eu methu fel arall yn cael eu dal hefyd.

Faint o amser mae’n ei gymryd i gynhyrchu trawsgrifiad?

  • 1 awr o gyfrwng recordio = 4/5 awr o drawsgrifio cyson

 

Amserau dychwelyd:
  • 48 awr os bydd gofyn trwy ein Gwasanaeth Ar Frys
  • 15 diwrnod gwaith fel arfer
  • Cyflymach fyth os bydd arnoch angen eich trawsgrifiad ar frys