posib career

Gyrfaoedd

RHEOLWR CYFIEITHU

Contract llawn-amser, parhaol, i ddechrau mor fuan ag y bo modd

Cyflog: Dibynnol ar gymwysterau, aelodaeth a phrofiad

Lleoliad: Posib Cyf, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Ydych chi’n chwilfrydig? Yn hoffi bod yn brysur? Weithiau’n hollti blew? Allwch chi deipio? Siarad Cymraeg bob dydd? Clywed yn dda? Dim anhawster gyda gramadeg a sillafu? Clust dda am acenion? Hawdd gweithio gyda chi, trefnus a thaclus? Â meddwl agored, anfarnol ac yn dda am gadw cyfrinachau?

Os gallwch ddweud “Ydw” gallai hon fod y swydd i chi.

Yn Posib, rydym yn gwneud gymaint mwy na chyfieithu. Byddwn yn cadw’n brysur iawn yn trawsgrifio i gleientiaid o bob rhan o’r byd. Rydym yn dîm hapus a gweithgar, gan ddefnyddio ein sgiliau mewn diwydiant diddorol iawn. Fe’n gwelwyd yn teipio fel lladd nadroedd, yn aml yn tyrchu drwy Gwgl, rydym yn deall sut mae iaith yn gweithio ac yn cymhwyso hynny i’n gwaith drwy’r adeg. Gyda’n synnwyr digrifwch, rydym yn hoff iawn o chwerthin, mae ein cwsmeriaid yn ddiddorol iawn ac mae ein gwaith yn gwneud i ni ddod yn ôl am ragor.

Trwy weithio gyda Posib, fe gewch gyfle i wneud defnydd da iawn o’ch sgiliau cyfieithu a chydgysylltu rhagorol. Byddwch yn siarad Cymraeg a Saesneg bob dydd a byddwch yn cael eich annog i ddysgu a datblygu eich gyrfa a’ch tîm o’ch cwmpas.

Mae’r swydd yn llawn amrywiaeth a gallwch wneud ohoni’r hyn a fynnwch. Dyma eich cyfle i wneud eich lle eich hun mewn diwydiant cloer a chyflawni eich llawn allu.

Y SWYDD

Dyma flas o’r pethau y byddwch yn eu gwneud:

 • Cyfieithu (Saesneg / Cymraeg) a chael gafael ar eich tîm eich hun o gyfieithwyr
 • Cydgysylltu gwaith cyfieithu a chadw cyswllt â chyfieithwyr a chleientiaid
 • Trawsgrifio recordiau (Cymraeg a Saesneg)
 • Cadarnhau ansawdd yn ôl yr angen a chadw golwg am ddiffyg cydymffurfio
 • Gweithio gyda chydweithwyr i nodi a chywiro gwallau a gwella’r gwasanaeth
 • Cydbwyso prosiectau lluosog a blaenoriaethu o ganlyniad er mwyn cadw o fewn terfynau amser a rheoli’r llwyth gwaith
 • Cyfranogi mewn hyfforddiant ISO a gweithredu amcanion ISO
 • Bod yn flaengar wrth gael y maen i’r wal

Cymwysterau:

 • Graddedig fyddai orau
 • Byddai profiad blaenorol o brawfddarllen neu olygu testun yn ddefnyddiol
 • Mae sgiliau cyfrifiadurol a chyhoeddi bwrdd gwaith cryf yn anhepgor
 • Nid oes angen crybwyll meistrolaeth ragorol ar y Gymraeg a’r Saesneg
 • Hoff o fanylion, dadansoddol, trwyadl, a gallu gweithio’n gyflym ac effeithlon
 • Gallu cryf i weithio’n annibynnol, blaenoriaethu, a thrin darnau o waith a therfynau amser lluosog

Diddorol? Anfonwch neges e-bost atom, dywedwch wrthym amdanoch chi eich hun a’r hyn yr hoffech ei gyflawni:

translation@posib.co.uk

Gwybodaeth Arall:

Mae disgrifiad y swydd hon yn rhoi syniad o natur a safon gyffredinol y gwaith. Nid yw’n rhestr gyflawn o holl ddyletswyddau, cyfrifoldebau a chymwysterau, nac yn rhan o unrhyw gontract cyflogi. Mae’r cwmni’n cadw’r hawl i newid dyletswyddau neu ddisgrifiadau’r swydd ar unrhyw adeg.

Byddwn yn cyflogi gweithwyr llawrydd o bryd i’w gilydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, coifwch anfon eich manylion atom: translation@posib.co.uk

Mae’n hanfodol rhoi sylw i fanylion ac mae disgwyl i gyfieithwyr fod â medrau ieithyddol rhagorol. Rhaid i drawsgrifwyr, wrth gwrs, allu clywed a gwneud synnwyr o recordiadau distaw, rhai ohonynt gydag ymyrraeth arnynt hyd yn oed. Rhaid gallu cyffyrdd-deipio a bod â gwybodaeth drwyadl o MS Word. Hefyd mae’n hanfodol gallu sillafu’n gywir ac atalnodi’n reddfol. Mantais bendant yw gallu ymchwilio’n effeithiol ac effeithlon ar y we.

Sylwch y gall cyflogaeth fod yn amodol ar wiriadau DBS ac archwilio hanes diogelwch dan Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 1989. Os yw hyn yn peri problem, cofiwch ddweud wrthym.