Hanes

Dechreuodd Posib fel partneriaeth yn 1997. Sefydlwyd fel busnes cyfieithu gan Dorothy a Glyn Roberts, yn darparu gwasanaethau cyfieithu i awdurdodau lleol a sefydliadau’r llywodraeth.

Mae Dorothy’n aelod cysylltiedig o Resolution, First for Family Law ac mae Glyn yn aelod llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Sefydlwyd Posib gyda chasgliad clir o werthoedd seiliedig ar foeseg gadarn, yn anelu at ragori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid. Mae’r gwerthoedd hyn mor amlwg heddiw ag yr oeddent yn 1997 ac yn sail i sut mae’r busnes yn ymwneud â’i gwsmeriaid. Ni fu’n hir cyn i’r cwsmeriaid hyn gyhoeddi’r gair, gan arwain at bortffolio cryf o gleientiaid bodlon fel bod y busnes wedi llewyrchu.

Yn 2007, ehangodd Posib ei wasanaethau i gynnwys trawsgrifio a chafodd ei benodi i Banel Trawsgrifio Tapiau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi. Unwaith eto, aeth y gair ar led a daeth Posib yn adnabyddus am ansawdd, cyflymder a chywirdeb ei waith, gan ddod yn wasanaeth cwbl ddwyieithog blaenllaw i ymgyfreithwyr, y gyfraith a’r farnwriaeth ledled Cymru. Yn fuan ymledodd enw da Posib i Loegr, gan greu sail gwsmeriaid sy’n ehangu o hyd.

Yn 2012, dechreuodd Posib fasnachu fel cwmni preifat cyfyngedig. Daliodd cyfoeth medrusrwydd a gwybodaeth Posib Cyf i dyfu gyda dyfodiad Christine Vaughan fel Cyfarwyddwr yn 2014. Daeth â’i chasgliad arbennig ei hun o sgiliau at y bwrdd, yn arbenigo mewn cyllid a thrawsgrifio. Cyfunodd craffter busnes ac agwedd ymarferol Christine at holl faterion ariannol yn hynod dda gyda chreadigrwydd Dorothy a dawn ieithyddol Glyn. Ynghyd â Pedr (sydd wedi ymddeol erbyn hyn) a Dafydd (sy’n dal i ffynnu), aeth tîm Posib o nerth i nerth ac mae bellach yn gweithio gyda thîm rhyfeddol o drawsgrifwyr a chyfieithwyr annibynnol sy’n rhoi cymorth, medrusrwydd a gwybodaeth hynod werthfawr.

Gan weithio o sail sefydledig, gyda chryn enw da am ansawdd, cyflymder a chywirdeb, ynghyd â medrusrwydd i genfigennu wrtho, mae gan Posib Cyf lygad barcud bellach ar y dyfodol gan edrych ymlaen at gyfleoedd newydd mewn trawsgrifio a chyfieithu.