Polisi Preifatrwydd

Sut fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fydd Posib Cyfyngedig yn casglu gwybodaeth bersonol. Mae’n berthnasol i wybodaeth a gasglwn ynghylch:

 • Ymwelwyr â’n gwefan
 • Pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau (ein cwsmeriaid)
 • Ymgeiswyr am swyddi a’n cyflogeion presennol a blaenorol

Ymwelwyr â’n Gwefan

Cwcis

Ffeil yn cynnwys dynodydd wedi’i ffurfio o lythrennau a rhifau yw cwci. Caiff y cwci ei anfon gan ein gwe-weinydd i’ch porwr gwe a chaiff ei gadw gan eich porwr. Yna caiff y dynodydd ei anfon yn ôl i’n gwe-weinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn i’r gweinydd am dudalen. Fe all gweinyddion gwe ddefnyddio cwcis i adnabod a dilyn defnyddwyr wrth iddynt fynd drwy wahanol dudalennau ar wefan ac adnabod defnyddwyr sy’n dychwelyd i wefan.

Fe all cwcis fod naill ai’n gwcis “parhaus” neu gwcis “sesiwn”. Bydd cwci parhaus yn aros yn ddilys nes cyrraedd ei ddyddiad darfod penodedig, oni bai fod y defnyddiwr yn ei ddileu cyn y dyddiad darfod. Bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, wrth gau porwr y we.

Sut mae Posib Cyfyngedig yn Defnyddio Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio Woocommerce sydd, yn ei dro, yn defnyddio cwci parhaus sy’n cynnwys cod unigryw i bob cwsmer er mwyn iddo wybod ble i gael hyd i’r data cert yn y gronfa ddata ar gyfer pob cwsmer. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei chadw yn y cwcis hyn. Byddwn yn defnyddio cwcis sesiwn sy’n dod i ben pan fyddwch yn cau eich sesiwn bori. Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n gallu adnabod defnyddiwr yn bersonol.

Cwcis WordPress

Seiliwyd ein gwefan ar WordPress. Mae WordPress yn defnyddio cwci sesiwn i wella profiad y defnyddiwr wrth bori’r wefan a symud o un dudalen i’r llall. Bydd y cwci hwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr, wrth gau porwr y we.

Cwcis Analytics

Byddwn yn defnyddio Google Analytics Universal i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio gyda’n gwefan. Maent yn cynhyrchu gwybodaeth ystadegol ac arall am ddefnyddio ein gwefan trwy gyfrwng cwcis sesiwn. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i fanwl gyweirio a gwella ein gwefan. Mae polisi preifatrwydd darparwr ein gwasanaeth dadansoddi i’w gael yn: http://www.google.com/policies/privacy.

Rheoli Cwcis o’ch Porwr

Mae’r dolenni hyn yn esbonio sut allwch reoli cwcis drwy eich porwr. Ond, cofiwch, os byddwch yn diffodd cwcis yn eich porwr, bod y gosodiadau hyn yn berthnasol i holl wefannau ac nid hon yn unig. Gallai effeithio er gwaeth ar eich profiad pori at ei gilydd.

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/278835

Internet Explorer Mobile

http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx)

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

Safari

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Blackberry

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Android

http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/


Ffurflen We Cysylltu â Ni

Darparwn ffurflen Cysylltu â Ni ar ein gwefan. Mae hyn yn caniatáu i ymwelwyr â’r wefan ofyn i ni gysylltu â nhw. Y data personol sy’n cael eu casglu yw enw, cyfeiriad e-bost ac enw busnes yr ymwelydd. Caiff y data hyn eu cofnodi a’u hanfon trwy e-bost at staff priodol Posib Cyfyngedig.

Os daw’r ymwelydd wedyn yn un o gwsmeriaid Posib Cyfyngedig, caiff y data hynny eu cadw a’u dal; fel arall cânt eu dileu.

Ymwelwyr â’n Heiddo

Nid oes gennym gyfleusterau parcio ceir ac mae ein swyddfeydd mewn eiddo busnes amlddefnydd gyda mynediad uniongyrchol o Stryd Fawr yr Wyddgrug. Mae camerâu recordio TCC dan reolaeth Cyngor Tref yr Wyddgrug yn cadw golwg ar y Stryd Fawr. Cysylltwch â’r Cyngor yn uniongyrchol os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth: townclerk@moldtowncouncil.org.uk

Pobl Sy’n Ein Ffonio

Pan fyddwch yn galw llinell ffôn Posib Cyfyngedig fe allwn recordio unrhyw neges a adawch ar ein system ateb awtomatig. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ymateb i’ch ymholiad ac yn dileu’r recordiad hwnnw ar ôl ymateb.

Pobl Sy’n Anfon E-bost Atom

Byddwn yn defnyddio Sicrwydd yr Haenen Gludo (TLS) i amgryptio a diogelu symudiad e-byst. Os nad yw eich gwasanaeth e-bost yn cynnal TLS, dylech fod yn ymwybodol na fydd unrhyw e-byst a anfonwn neu a dderbyniwn yn ddiogel efallai ar y ffordd.

Byddwn hefyd yn cadw golwg ar unrhyw e-byst a dderbyniwn, gan gynnwys atodion ffeiliau, am firysau neu feddalwedd maleisus. Byddwch yn ymwybodol fod cyfrifoldeb arnoch i sicrhau bod unrhyw e-bost a anfonwch atom yn gyfreithlon.

Ein Cwsmeriaid a Defnyddwyr ein Gwasanaethau

Wrth gwrs, rhaid i ni ddal manylion ein cwsmeriaid, eu busnesau a’u staff. Mae angen i ni wneud hyn er mwyn i ni allu rhoi cymorth iddynt a chyflenwi ein gwasanaethau.


Ymgeiswyr am Swyddi

Y Cyfnod Ymgeisio

Gofynnwn i chi am eich manylion personol, gan gynnwys eich enw a manylion cysylltu. Byddwn hefyd yn eich holi ynghylch eich profiad blaenorol a’ch addysg. Gallwn ofyn am ganolwyr ac efallai y byddwn yn gofyn am atebion i gwestiynau perthnasol i’r swyddogaeth a geisiwyd gennych. Bydd y wybodaeth hon i gyd ar gael i’n tîm denu staff.

Llunio Rhestr Fer

Bydd ein rheolwyr cyflogi’n llunio rhestr fer o’r ceisiadau ar gyfer cyfweliadau. Byddant yn cael yr holl wybodaeth a gasglwyd yn y Cyfnod Ymgeisio.

Asesiadau

Fe allem ofyn i chi gymryd rhan mewn gwaith asesu; cymryd profion neu ateb holiaduron proffil cymeriad galwedigaethol; a/neu fynychu cyfweliad – neu gyfuniad o’r rhain. Byddwch chi a ninnau’n cynhyrchu gwybodaeth. Er enghraifft, gallech gymryd prawf ysgrifenedig neu gallem gadw nodiadau cyfweliad. Caiff y wybodaeth hon ei dal gan Posib Cyfyngedig.

Yn dilyn asesiad, os ydych yn aflwyddiannus am y swydd a geisiwyd gennych, gallwn ofyn a hoffech i ni ddal eich manylion yn ein cronfa ddoniau am gyfnod o chwe mis. Os felly, byddem yn mynd ati i gysylltu â chi os cyfyd unrhyw swyddi gwag addas pellach.

Cynnig Swydd

Os cynigiwn gyflogaeth, byddwn yn eich gofyn i chi am ragor o wybodaeth, a gallwn wneud gwiriadau cyn cyflogi. Ceisiwn gadarnhau pwy yw ein staff, eu hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig a sicrwydd o ran eu didwylledd, gonestrwydd a dibynadwyedd.

Felly, bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol:

 • Tystiolaeth o bwy ydych – bydd gofyn i chi ddod i’n swyddfa gyda dogfennau gwreiddiol, a byddwn yn gwneud copïau
 • Tystiolaeth o’ch cymwysterau – bydd gofyn i chi ddod i’n swyddfa gyda dogfennau gwreiddiol, a byddwn yn gwneud copïau
 • Gallwn gysylltu â’ch canolwyr, gyda’r manylion a roddwch yn eich cais, yn uniongyrchol i gael geirda
 • Manylion banc – i brosesu taliadau cyflog
 • Manylion cysylltu mewn argyfwng – er mwyn i ni wybod gyda phwy i gysylltu os cewch argyfwng yn y gwaith
 • Tystiolaeth o ddinasyddiaeth y Deyrnas Unedig neu dystiolaeth arall o hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig

Defnyddio Prosesyddion Data

Prosesyddion data yw eraill sy’n darparu gwasanaethau i Posib Cyfyngedig. Mae gennym gontractau gyda’n prosesyddion data. Mae hyn yn golygu na allant wneud unrhyw beth gyda’ch gwybodaeth bersonol oni bai ein bod wedi dweud wrthynt am ei wneud. Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag unrhyw sefydliad ar wahân i ni. Byddant yn ei dal yn ddiogel a’i chadw am y cyfnod a orchmynnwn.

Hill & Roberts

Os cewch eich cyflogi gan Posib Cyfyngedig, bydd manylion perthnasol amdanoch yn cael eu rhoi i Hill & Roberts sy’n darparu gwasanaethau cyfrifyddu i Posib Cyfyngedig. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, Rhif Yswiriant Gwladol a chyflog. Nid yw manylion eich banc ar gael iddynt.

Mae polisi preifatrwydd Hill & Roberts ar gael ar eu gwefan: http://www.hillandroberts.co.uk

Am ba hyd gaiff y wybodaeth ei chadw?

Cofnodion Cyflogeion

Caiff cofnodion cyflogeion eu cadw gennym fel rhan o ffeil pob cyflogai yn ystod eu cyflogaeth ac yna am 6 blynedd yn dilyn diwedd eu cyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys cofnodion unrhyw wiriadau diogelwch a geirda.

Gwybodaeth am Geiswyr Swyddi

Os yw eich cais am gyflogaeth yn aflwyddiannus, bydd y wybodaeth a roddwyd gennych yn cael ei dal am 6 mis o’r adeg y byddwch yn aflwyddiannus.

Byddwn yn cadw gwybodaeth a ddaw o’r broses asesu gyfan, er enghraifft nodiadau cyfweliad, am 6 mis.

Gwybodaeth am Gwsmeriaid

Os byddwch yn peidio â bod yn un o gwsmeriaid Posib Cyfyngedig, byddwn yn cadw eich manylion am gyfnod o 8 mlynedd yn dilyn darfyddiad y contract. Os dewiswch ddychwelyd fel cwsmer yn ystod y cyfnod hwnnw, trwy gadw eich data bydd proses eich adfer fel cwsmer yn rhwyddach.

Eich Hawliau

Mae Deddf Diogelu Data 2018 (DDD) yn diweddaru deddfau diogelu data yn y DU, ac mae’n cyd-fynd â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) 2016. Mae modd ei gweld trwy ddilyn y ddolen: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted

Cyflwynodd RhDDC nifer o ofynion newydd, gan gynnwys newidiadau i hysbysiadau preifatrwydd, caniatâd a cheisiadau i weld data personol. Mae Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (RhPCE) 2003 yn cyd-fynd â Deddf Diogelu Data a RhDDC. Maent yn rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn cysylltiad â chyfathrebu electronig.

Mae rheolau penodol ar y canlynol:

 • galwadau, e-byst, negeseuon testun a ffacsys marchnata;
 • cwcis (a thechnolegau tebyg);
 • yn cadw gwasanaethau cyfathrebu diogel; a
 • preifatrwydd cwsmeriaid o ran traffig a data lleoliad, biliau eitemedig, nodi llinellau a rhestri cyfeirlyfr.

Nid yw RhDDC yn disodli RhPCE, er ei fod yn newid diffiniad sylfaenol caniatâd. Mae rheolau presennol RhPCE yn dal i fod yn berthnasol, ond yn defnyddio safon caniatâd RhDDC newydd.

Dan DDD mae cyfrifoldeb ar Posib Cyfyngedig i ddal, cael, cofnodi, defnyddio a chadw holl ddata personol perthnasol i unigolyn adnabyddadwy mewn ffordd ddiogel a chydgyfrinachol.

Mae DDD yn llywodraethu trin gwybodaeth bersonol sy’n enwi pobl fyw’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol ac mae’n cwmpasu gwybodaeth ar bapur a chyfrifiadurol. Mae’n rhoi peirianwaith lle gall unigolion sydd â data’n cael eu dal amdanynt (“gwrthrychau’r data”) fod â rhywfaint o reolaeth dros sut gânt eu trin.

Mae Posib Cyfyngedig yn ymroddi i sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn ffordd ddiogel a chydgyfrinachol yn unol â’i rwymedigaethau dan DDD a chanllawiau proffesiynol. Bydd Posib Cyfyngedig yn defnyddio holl ddulliau priodol ac angenrheidiol sydd ganddo i gydymffurfio â DDD a chanllawiau cysylltiedig.

Hawliau’r Unigolyn:

Dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (EU 2016/679) (RhDDC), mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn cysylltiad â’r wybodaeth a ddaliwn amdanoch.

Mae RhDDC yn rhoi’r hawliau canlynol i unigolion:

 • hawl i gael gwybod
 • hawl mynediad
 • hawl i gywiro
 • hawl i ddileu
 • hawl i gyfyngu ar brosesu
 • hawl i hygludedd data
 • hawl i wrthwynebu
 • hawliau mewn cysylltiad â phenderfynu a phroffilio awtomatig

Gallwch ddarllen mwy am yr hawliau hyn yma:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Cwynion neu Ymholiadau

Mae Posib Cyfyngedig yn ceisio cyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Oherwydd hyn, byddwn yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn ynghylch hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os ydynt yn meddwl bod ein casglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol. Byddai croeso hefyd i unrhyw awgrymiadau ar wella ein trefnau.

Lluniwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn gyda byrder ac eglurder mewn golwg. Nid yw’n rhoi manylion cyflawn o bob agwedd ar gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol gan Posib Cyfyngedig. Fodd bynnag, rydym yn barod i roi unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd eu hangen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod.

Mynediad at Wybodaeth Bersonol

Mae Posib Cyfyngedig yn ceisio bod mor agored ag y gall fod o ran rhoi mynediad i bobl at eu gwybodaeth bersonol. Gall unigolion ddod i wybod a ydym yn dal unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanynt trwy wneud cais mynediad yr unigolyn dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (EU 2016/679) (RhDDC). Os ydym yn dal gwybodaeth amdanoch, byddwn yn gwneud y canlynol:

 • Ymateb cyn pen 30 diwrnod
 • Dweud wrthych beth yw
 • Dweud wrthych pam ein bod yn ei ddal
 • Dweud wrthych pwy sy’n cael ei rhannu
 • Gadael i chi gael copi o’r wybodaeth ar ffurf ddealladwy

I wneud cais i Posib Cyfyngedig am unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym, mae angen i chi wneud hynny’n ysgrifenedig i’r cyfeiriad isod.

Os ydym yn dal gwybodaeth amdanoch, gallwch ofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau sydd yn y data.

Dolenni i wefannau eraill

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu’r dolenni o fewn y safle hwn sy’n cysylltu â gwefannau eraill. Anogwn chi i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill yr ymwelwch â nhw.

Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn

Byddwn yn adolygu ein rhybudd preifatrwydd yn rheolaidd. Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 25 Mai 2018.

Sut i gysylltu â ni

Gallwch ysgrifennu atom yn:

Posib Cyfyngedig
Siambrau’r Santes Fair
87 Stryd Fawr
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 1BQ

Gallwch anfon e-bost atom yn:

enquiries@posib.co.uk